Kategorie
Aktualności Zebrania i spotkania

Walne zebranie sprawozdawcze za 2019 rok

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na bieżący rok .W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 08 lutego b.r. o godz 17.00, rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”.  Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2019 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia, do nich należało organizowanie zarówno uroczystości strażackich, patriotycznych udział w wielu wydarzeniach religijnych oraz, działania jednostki Operacyjno- Technicznej. W podsumowaniu uwzględniono ilość wyjazdów do zdarzeń – więcej artykuł: ”Alarmowo w 2019”. Przedstawiono również inne osiągnięcia jak coroczna działalność klubu HDK  czy tez realizacja zadań z zakresu pracy z młodzieżą którą, dla jednostek z całej gminy realizuje rybarska straż. W podsumowaniu wykazano również wiele prac gospodarczych  w strażnicy mających wpływ na zapewnienie gotowości bojowej do których należy m. inn.  remont elewacji zachodniej strony strażnicy wraz z częścią fundamentową,  malowanie  zaplecza socjalnego wraz z wymianą urządzeń kuchennych. Ważną sprawą było przedstawienie skutków wrześniowych wyładowań atmosferycznych które dokonały wielu zniszczeń w budynku remizy . Przedstawiono również temat kredytu który to po 10 latach został zamknięty. Poinformowano również o zmianach w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej  które nastąpiły w styczniu 2019r. To wszystko miało swój wymiar finansowy który został szczegółowo omówiony w sprawozdaniu finansowym. Protokół Komisji Rewizyjnej odczytany przez dh Janusz Matlaka` zakończony wnioskiem o absolutorium dla Zarządu  został przegłosowany ZA –jednogłośnie. Zostały również przedstawione ambitne plany na rok 2020 zarówno w zakresie zdobywania uprawnień ( obecnie trwa kurs podstawowy strażaka ratownika na bazie OSP Rybarzowice i Godziszka),  jak również  wyposażenia sprzętowego.

Również w sprawozdaniu Prezes OSP podziękował w imieniu rybarzowickich  strażaków, władzom pożarniczym Związku OSP, Państwowej Straży Pożarnej, władzom samorządowym szczebla gminnego  oraz instytucjom i organizacjom społecznym z Rybarzowic za cały rok współpracy,  Podziękowania skierowano również do zaprzyjaźnionych jednostek OSP. W imieniu Zarządu słowa uznania wyrażono dla tych  strażaków ochotników bez których nie byłoby możliwe działanie w najważniejszym obszarze, a mianowicie w ratowaniu mienia i niesienia pomocy potrzebującym.

W zebraniu uczestniczyli druhny, druhowie z jednostki OSP Rybarzowice, reprezentacje ościennych straży z Buczkowic, Godziszki, Kalnej i Bystrej a także goście zaproszeni m. in. przedstawiciel  ZOW ZOSP woj. śląskiego dh Mirosław Szemla ,  bryg.  Andrzej Graca z-ca  Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej,  władze samorządowe Gminy Buczkowice- wójt Józef Caputa  wraz z Radnymi z Rybarzowic i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zdzisławem  Świerczkiem, członek ZOP dh Grzegorz Gawęda, radny powiatu Józef Świerczek, Prezes Zarządu Gminnego dh Zbigniew Majcherczyk. Zebranie prowadził sekretarz zarządu gminnego ZOSP RP a jednocześnie z-ca Wójta- Jerzy Kanik.  W poszczególnych Komisjach pracowali-Bogusław Gołąbek, Honorata Hejny, Krzysztof Świerczek,- Dawid Bistyga, Ryszard Ciężak ,Piotr Januła, protokolantem był Kamil Ciszczoń.

Na zakończenie Zebrania głos zabrali zaproszeni goście którzy wysoko ocenili działalność Zarządu oraz całej jednostki  a także zadeklarowali pomoc w  realizacji głównej misji strażaków- zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Galeria zdjęć