Wstęp

Rybarzowice z lotu ptakaRybarzowice leżą w Kotlinie Żywieckiej w połowie drogi z Bielska-Białej do Żywca, nad rzeką Żylicą. Są usytuowane w zlewisku rzek i potoków spływających z gór Beskidu Śląskiego, a mianowicie Skrzycznego, Magury, Klimczoka i Skalitego. Rybarzowice są jedną z czterech wsi (najbardziej uprzemysłowioną) wchodzących w skład Gminy Buczkowice.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach to ponad studwudziestoletnia tradycja działalności na rzecz społeczeństwa. Strażnica OSP RybarzowiceObecny budynek strażnicy wybudowano w 1965 roku, zaś rozbudowano w 2011. OD 2001 roku jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz do II Śląskiej Kompanii Odwodowej OSP. Obecnie dysponuje dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi- ciężkim GCBA 5/42/4 MAN TGM 18340 4×4 bb i lekkim GLBA 1/1 Bremach T-Rex 4×4, oraz operacyjnym Renault Trafic.

W strukturach OSP wydzielona jest Jednostka Operacyjno-Techniczna, działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Klub Honorowego Krwiodawstwa i Sekcja Historyczna. OSP reprezentowała w latach 2004-2008, powiat i województwo na szczeblu krajowym w sportach obronnych MDP oraz Timbersporcie. Była organizatorem I Powiatowych Zawodów Sikawek Strażackich, I Powiatowego Przeglądu Kronik OSP, była organizatorem corocznych Beskidzkich Zintegrowanych Ćwiczeń Służb Ratowniczych dla powiatów południa Polski. Z okazji 110-lecia jednostka dokonała odnowy zabytkowego Pomnika Legionistów oraz wydała 2 książki o historii Rybarzowic. W latach 2008-2011 pozyskiwała fundusze unijne na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy i powiatu w ramach EFS Kapitał Ludzki. Natomiast od 2011r. nawiązała współpracę ze strażakami z Gminy Dobra, w ramach współpracy transgranicznej polsko-czeskiej trwającej od 2001r. pomiędzy Gminami. Efektem tej współpracy to realizacja 2 projektów których efektem było m. inn. podniesienie kwalifikacji strażaków i doposażenie strażaków w środki i sprzęt ratowniczy, w ramach środków EFRR.

W latach 2009- 2012 rozbudowano strażnicę, powiększając ją o trzeci boks garażowy, wykonano nowe wejście od strony zachodniej, wykonano nowe sanitariaty oraz wyremontowano zaplecze kuchenne. W części remizy nad nowymi garażami wykonano salę konferencyjną wraz z wyposażeniem.

W 2014 i 2015 r. była współorganizatorem I i II Otwartych Mistrzostw Śląska w KPP Strażaków Ochotników. Flota pojazdów strażackichRównież w 2014 roku wprowadziła na podział bojowy nowy samochód rat-gaśniczy Bremach T-Rex, o nieprzeciętnych walorach ratowniczych i trakcyjnych. Pierwszy na polskim rynku pożarniczym. W 2015 zakupiono samochód operacyjny Renault Trafic, zaś obecny GCBA5/42/4 MAN TGM jest na podziale bojowym od 2018 roku. OSP Rybarzowice dysponuje także agregatem pompowym o dużej wydajności 6300l/min przy ciśnieniu 3,5 atm. z roku 2015.

W latach 2017/2019 przeprowadzono modernizację wieży strażnicy oraz części elewacji. W 2018 roku zamontowano nową syrenę elektroniczną DSE 900E wraz z unowocześnieniem całego systemu alarmowania. Na budynku strażnicy znajduje się dostępne urządzenie ratujące życie AED.

Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę dokonano kolejnej odnowy Pomnika Niepodległości oraz wydano kolejne opracowanie książkowe- „Droga Mieszkańców Rybarzowic do Niepodległości 1914-1918” w ramach realizacji własnego projektu – 100 dni na 100-lecie Niepodległości w Rybarzowicach.

W trakcie pandemii koronawirusa koordynowaliśmy działania na terenie całej gminy Buczkowice, w zakresie dostarczania środków dezynfekcyjnych, przewozu osób do szczepień, a także przy użyciu specjalistycznego wyposażenia na samochodzie pożarniczym Bremach T-Rex, odkażaliśmy przestrzenie publiczne na tym terenie. Po agresji Rosji na Ukrainę organizowaliśmy pomoc dla rodzin które przyjęły uchodźców wojennych a także wspieraliśmy sprzętowo strażaków okupowanego kraju W geście solidarności ze służbami mundurowymi działającymi na granicy Polski z Białorusią na budynku remizy zamontowano baner „Murem za Polskim Mundurem”.

Skład zarządu OSP Rybarzowice

 • Prezes OSP dh Stanisław Górny – Komendant Gminny OSP
 • Naczelnik OSP dh Dawid Bistyga – Członek Zarządu Gminnego
 • Skarbnik OSP dh Krzysztof Świerczek
 • Sekretarz OSP dh Kamil Ciszczoń
 • Gospodarz OSP dh Bogusław Gołąbek – Przewodniczący KR Zarządu Gminnego ZOSP RP w Buczkowicach
 • Z-ca Naczelnika OSP dh Piotr Januła
 • Członek Zarządu OSP dh Tomasz Jakubiec

Komisja Rewizyjna OSP

 • dh Janusz Matlak
 • dh Jan Kubica
 • dh Kazimierz Sadlik

Kronikarz OSP

 • dh Stanisław Górny

Przedstawiciele do zarządu gminnego ZOSP RP

 • dh Stanisław Górny
 • dh Dawid Bistyga
 • dh Mirosław Szemla

Delegaci na zjazd gminny

 • dh Dawid Bistyga
 • dh Bogusław Gołąbek
 • dh Górny Stanisław
 • dh Janusz Matlak
 • dh Mirosław Szemla
 • dh Świerczek Krzysztof

Obiekt i sprzęt

Budynek OSP Rybarzowice i pojazdy

Budynek OSP Rybarzowice
Budynek OSP Rybarzowice

Sala konferencyjna

Sala konferencyjna
Sala konferencyjna

Sala ogólna

Sala ogólna
Sala ogólna

Statut OSP w Rybarzowicach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach zwane dalej OSP
 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 tekst jednolity ), a także niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą OSP jest remiza strażacka w Rybarzowicach, ul. Beskidzka 66, 43-378 Rybarzowice, pow. bielski, woj. śląskie.

§ 2

 1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, teren Rzeczpospolitej Polskiej i teren Unii Europejskiej.
 2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”.

§ 3

 1. Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach posiada logo zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków OSP.
 3. Ochotnicza Straż Pożarna może używać herbu Rybarzowic.

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.


Rozdział II
Cele, zadania i sposoby ich realizacji

§ 5

 1. Celami i zadaniami OSP są:
  1. 1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
  2. 2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  3. 3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  4. 4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej
  5. 5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
  6. 6) działania na rzecz ochrony środowiska.
  7. 7) Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.

§ 6

 1. Zadania i cele wymienione w § 5, OSP realizuje przez:
  1. 1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej
  2. 2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
  3. 3) organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
  4. 4) prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
  5. 5) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
  6. 6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
  7. 7) podejmowanie działań z zakresu archiwizacji i ochrony kultury i dziedzictwa narodowego,
  8. 8) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
  9. 9) podejmowanie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym sportu masowego. Wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży,
  10. 10) podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  11. 11) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

§ 7

 1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
  • – udział w akcjach ratowniczych,
  • – szkolenie podstawowe strażaków oraz MDP
 4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:
  • – organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
  • – udostępnianie pomieszczeń i sprzętu osobom niezrzeszonym w OSP,
  • – organizowanie obozów wypoczynkowych i szkoleniowych
  • – wykonywanie usług na rzecz społeczności lokalnej, firm i instytucji w zakresie określonym uchwałą Zarządu OSP,
  • – udostępnianie powierzchni reklamowych firmom współpracującym z OSP
  • – publikacje folderów, opracowań historycznych, itp.
 5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

Rozdział III
Członkowie OSP, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. 1) członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
 2. 2) członków wspierających,
 3. 3) członków honorowych.

§ 9

 1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
  1. 1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
  2. 2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 10

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

§ 11

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 7 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz OSP oraz do komisji ds. młodzieży działających w Związku.
 3. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.
 4. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz młodzież ucząca się nie płacą składek

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. 1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,
 2. 2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,
 3. 3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
 4. 4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
 5. 5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. 1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP,
 2. 2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,
 3. 3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,
 4. 4) dbanie o mienie OSP,
 5. 5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się zespół ratowniczy – jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 15

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. 1) skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
 2. 2) skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
  1. a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie.
  2. b) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
  3. c) Śmierci.
 3. 3) wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
  1. a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
  2. b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,
  3. c) długotrwałego, nieuzasadnionego braku aktywności członka OSP, w szczególności wykonywania zadań operacyjno-technicznych oraz statutowo-organizacyjnych
 4. 4) przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt 2 lit.b i w pkt. 3 zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu.,
 5. 5) od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit.b i pkt. 3, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna,
 6. 6) do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem,
 7. 7) skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.

§ 17

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 3. Członkowie honorowi zachowują prawa członka zwyczajnego- § 12

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia OSP

A. Postanowienia ogólne

§ 18

Władzami OSP są:

 1. 1) Walne Zebranie Członków OSP,
 2. 2) Zarząd,
 3. 3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków upełnoprawnionych do głosowania, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

§ 20

 1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

B. Walne zebranie członków OSP

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
  1. 1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.
  2. 2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP.
  3. 3) udzielenia absolutorium Zarządowi OSP.
  4. 4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
  5. 5) określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,
  6. 6) wybór, spośród siebie Zarządu w liczbie 7-9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu,
  7. 7) wybór spośród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób,
  8. 8) uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,
  9. 9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  10. 10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
  11. 11) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
  12. 12) wybieranie spośród siebie delegatów na Zjazd Gminny Związku OSP RP
  13. 13) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,
  14. 14) nadawanie członkostwa honorowego OSP,
  15. 15) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
 3. Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:
  1. 1) z własnej inicjatywy,
  2. 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,
  3. 3) na żądanie ½ liczby członków OSP.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
 3. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te funkcje innych członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

§ 24

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.


C. Zarząd

§ 25

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, sekretarza , skarbnika, gospodarza i zastępcę naczelnika a także może wybrać kronikarza. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
 3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 26

Do zadań Zarządu należy:

 1. 1) reprezentowanie interesów OSP,
 2. 2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP.
 3. 3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP.
 4. 4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. 5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
 6. 6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,
 7. 7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu,
 8. 8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
 9. 9) przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 10. 10) tworzenie zespołu ratowniczego – jednostek operacyjno-technicznych,
 11. 11) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
 12. 12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 13. 13) Wybór przedstawicieli do Zarządu Gminnego Związku OSP RP
 14. 14) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
 15. 15) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§ 27

Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

§ 29

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes, lub wiceprezes wraz z drugim członkiem Zarządu.

§ 30

 1. Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
 2. Do obowiązków naczelnika należy:
  1. 1) wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań ratowniczych,
  2. 2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,
  3. 3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
  4. 4) kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  5. 5) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,
  6. 6) dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością,
  7. 7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.

§ 31

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych, operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

 1. 1) pochwałę ustną,
 2. 2) pochwałę w rozkazie naczelnika,
 3. 3) wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 4. 4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 32

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych, operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. 1) upomnienie ustne,
 2. 2) nagana w rozkazie naczelnika,
 3. 3) wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

D. Komisja Rewizyjna

§ 33

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
  1. 1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
  2. 2) składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
  3. 3) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
  4. 4) wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 2. Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
 3. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. 1) być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. 2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. 3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.),
  4. 4) Skazani członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust. 4.

§ 34

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział V
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza OSP

§ 36

 1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
  1. 1) składek członkowskich,
  2. 2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  3. 3) dochodów z majątku i imprez,
  4. 4) ofiarności publicznej,
  5. 5) wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
 2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
 3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

§ 37

Zabrania się:

 1. 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
 2. 2) przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
 3. 3) wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. 4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie OSP

§ 38

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 39

 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 2. Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 40

 1. W razie rozwiązania OSP Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
 2. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność wskazaną przez komisję likwidacyjną. Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.