Kategorie
Aktualności Zebrania i spotkania

Zebranie sprawozdawcze za 2020 rok oraz wyborcze OSP w Rybarzowicach

Znacznie przesunięte w czasie  tegoroczne Walne Zebranie było spowodowane obostrzeniami z powodu pandemii koronawirusa Covid-19. To spowodowało także znaczne ograniczenia w ilości osób mogących uczestniczyć w tym wydarzeniu. 

29 maja 2021r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2020. O godz. 14.00 prezes Stanisław Górny   oficjalnie otworzył Walne Zebranie po czym uczczono minutą ciszy zmarłych w minionym czasie  druhów. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności  oraz finansowe za 2020r. Został także przedstawiony plan na 2021rok który jest już obecnie realizowany.

 Z racji kończącej się kadencji 2016-2021 krótko podsumował ostatnich pięć lat.  Tutaj można było pochwalić się pozyskaniem w 2018 nowego  samochodu bojowego GCBA 5/42/4 MAN, remontem wieży strażnicy wraz z zamontowaniem nowoczesnej syreny elektronicznej, dostosowanie GLBA1/1 Bremach T-Rex do podawania różnorakich środków chemicznych bezpośrednio z samochodu , co zaowocowało podczas pandemii możliwością  dezynfekcji przestrzeni publicznych. Z innych działań to prowadzenie spraw finansowych obozu MDP szczebla wojewódzkiego w latach 2016-2018, realizacją patriotycznych obchodów 100lecia Niepodległości Polski, czy też sukcesy kronikarskie w 2019r.

 W czasie sprawozdania przedstawione również zostały osoby,  instytucje i firmy które wspierały całoroczną działalność jednostki. W imieniu Zarządu słowa uznania wyrażono dla tych  strażaków ochotników, bez których nie byłoby możliwe działanie w najważniejszym obszarze, a mianowicie w ratowaniu mienia i niesienia pomocy potrzebującym.

Swój protokół odczytał również przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Janusz Matlak , stawiając wniosek o absolutorium dla  Zarządu .Po   odczytaniu  protokołu Komisji Mandatowej przez dh Tadeusza Sadlika o prawomocności Walnego Zebrania przeprowadzono głosowanie- jednogłośnie ZA udzieleniem absolutorium.

Druga cześć zebrania to wybory do Zarządu i KR na nową kadencję 2021-2025r. 

Po przedstawieniu kandydatów przez przewodniczącego Komisji Wyborczej- dh Pawła Pawlusa, dokonaniu wyborów i ukonstytuowaniu się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, dokonano wyboru delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Gminnego ZOSP RP.

W zebraniu oprócz druhów i druhen z OSP Rybarzowice obecni byli również zaproszeni goście. Przedstawiciele władz ZOSP RPwojewódzkiego-dh Mirosław Szemla, powiatowego- dh Grzegorz Gawęda, gminnego – dh Zbigniew Majcherczyk . Władze samorządowe powiatu – dh Grzegorz Gabor, władze gminne-  Wójt Gminy Buczkowice- Józef  Caputa , Z-ca Wójta Gminy- Jerzy Kanik , wiceprzewodniczący Rady Gminy- Zdzisław Świerczek z radnymi gminy- dh Barbara Magiera -Sadlik,- dh Janusz Matlak

Z powodu obostrzeń pandemicznych  zabrakło przedstawiciela KM PSP,  delegacji z zaprzyjaźnionych OSP- oraz wielu osób funkcyjnych z Rybarzowic reprezentujących  instytucje, organizacje i stowarzyszenia..

Większość  zaproszonych zabrała również głos w dyskusji dziękując strażakom,  zaangażowania w wiele spraw nie tylko na terenie swojej miejscowości, ale także w gminie, powiecie a nawet województwie. Dziękowano również za odwagę i zaangażowanie w zwalczaniu skutków pandemii, co trwa do dzisiaj,  Gratulowano również wybranemu Zarządowi i KR. Poruszono również sprawy zmian spowodowanych wprowadzeniem Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

 Przed zakończeniem odbyło się odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wraz z Uchwałami przez Przewodniczącego Komisji- dh Dawida Bistygę. co zostało przyjęte jednomyślnie.

Zebraniu przewodniczył Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP Jerzy Kanik zaś jego przebieg protokołował na bieżąco dh Kamil Ciszczoń. W poszczególnych Komisjach pracowali- mandatowo/skrutacyjnej- dh Tadeusz Sadlik, dh Honorata Hejny, dh Krzysztof Świerczek, dh Bogusław Gołabek \ dh Andrzej Gołabek/ wyborczej- dh Paweł Pawlus, dh Maciej Sadlik, dh Paweł Gawron/ uchwał i wniosków-dh Dawid Bistyga, dh Krzysztof Świerczek, Janusz Matlak. 

Po zakończonym zebraniu można było zapoznać się z zapisami w Kronice OSP .

Skład nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegaci na Zjazd Gminny -w zakładce /O Nas- Zarząd/

Galeria zdjęć